Monday, April 25, 2016

عاقبت خاك شود حسن جمال من و تو


عاقبت خاك شود حسن جمال من و تو 
خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو
قرعه امروز به نام من و فردا دگری است
ميخورد تير اجل بر پروبال من و تو
مال دنيا نشود سد ره مرگ كسی
گيرم اين كل جهان باشد از آن من و تو
#مولوی

No comments:

Post a Comment