Wednesday, April 27, 2016

لاهوتی


ای شب تـو بـه روزگار مـن میمـانی
ای مـاه نهان به یار من مـیـمـــــانی
ای ابر سیه تو هم به این حالت زار
برد دیـدۀ اشک بـار من مـیـمـــــانی
در جای دلم به شیشه خون باقی ماند
در سر به دل خرد جنون باقی مــاند
سیـمـرغ بـودم بـدام عشق افتــادم
در دام کبـوتـر زبـون بـاقـی مــــــــاند
دلـدار مـــــرا از من مـلالـیـسـت مگر
آسـایـش دل کار محـــالـیـسـت مگر
یک روز در انـتـظــــــار او پـیــر شـدم
هر ساعت انـتـظـــار سالیست مگر
.. لاهوتی

No comments:

Post a Comment