Thursday, November 10, 2016

جادرضاییدرشب یلدای عشقت شب نشین باده ام 
خسته از دلتنگی ات باجام هاجان داده ام 
نیستی هرلحظه اما بامنی درشعرمن
باخیالت مست در آغوش غم افتاده ام 
شعر:سجادرضایی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل