Saturday, November 5, 2016

ریـــشه ی تو ، همان "فـــــهم" توست …

ریشه دار باش …
ریـــشه ی تو ، فـــــهم توست ،
یک سنگ به اندازه ای بالا می رود ،
که نیرویی پشت آن باشد …
با تمام شدنِ نیرو ،
سقوط و افتادن سنگ طبیعی است؛
ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن!!
که چطور از زیر خاک ها و سنگ ها
سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می شود …
اگر تو به اندازه ی این گیاه کوچک،
ریـــشه داشته باشی ،
از زیر خاک و سنگ …
و از زیر عـــــادت و غـــــــریزه …
و از زیر حـــــرف ها و هــــــــــوس ها …
سر بیرون می آوری ،
و افتخار می آفرینی …
ریـــشه ی تو ، همان "فـــــهم" توست

No comments:

Post a Comment