Thursday, November 10, 2016

حافظباورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز
قصه غصه که در دولت یار آخر شد...
حافظ 
اثر: نصراله میرصالحی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل