Thursday, November 10, 2016

مولانا محمد بلخیز شمع آموز ای خواجه میان گریه خندیدن
ز چشم آموز ای زیرک به هنگام سکون رفتن
اگر باشد تو را روزی ز استادان بیاموزی
چو مرغ جان معصومان به چرخ نیلگون رفتن
شناسد جان مجنونان که این جان است قشر جان
بباید بهر این دانش ز دانش در جنون رفتن
قسمتی از شعر: مولانا محمد بلخی
اثر: محمد رضا رحیمی

No comments:

Post a Comment