Monday, September 8, 2014

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

 ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

 

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار


در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

 

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید


هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

 

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید


یک بار از این خانه بر این بام برآیید

 

آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید


از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

 

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت


یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

 

با این همه آن رنج شما گنج شما باد


افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین