Friday, December 23, 2011

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه
هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی
صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی
گویی بدهم کامت و جانت بستانم
... ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

No comments:

Post a Comment