Friday, November 16, 2012

رهی معیری----آن درد کدام است ؟ که درمان شدنی نیست

آن درد کدام است ؟ که درمان شدنی نیست

وآن لطمه کدام است؟ که جبران شدنی نیست


بیمارِ وطن، این همه از درد چه نالد؟

دردی به جهان نیست که درمان شدنی نیست


آن را که بُوَد در صدد تفرقه ی ما

بر گوی، که این جمع «پریشان شدنی نیست»


هر چند که امروز خوشی، جنس گران است

آن جنس گران چیست؟ که ارزان شدنی نیست


کم گوی که آسان نشود مشکل ملّت

آن مشکل مرگ است، که آسان شدنی نیست


بدخواه وطن، بهر تو دلسوز نگردد

زین گرگ بیندیش، که چوپان شدنی نیست


  رهی معیری

No comments:

Post a Comment