Thursday, November 8, 2012

مولانا جلال الدین بلخی رومی---- بايد كه جمله جان شوي تا لايق جانان شوي

حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو
وندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خويش را بيگانه كن هم خانه را ويرانه كن
وانگه بيا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

رو سينه را چون سينه ها هفت آب شو از كينه ها
وانگه شراب عشق را پيمانه شو پيمانه شو

بايد كه جمله جان شوي تا لايق جانان شوي
گر سوي مستان مي روي مستانه شو مستانه شو


گر چهره بنمايد صنم پر شو ازو چون آينه

وز زلف بگشايد صنم رو شانه شو رو شانه شو


شكرانه دادي عشق را از تحفه ها و مالها

هل مال را خود را بده شكرانه شو شكرانه شو

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل