Thursday, June 20, 2013

بيدل

آتشم آتش مپرس از كسوتم
هرچه مي پوشم همان خاكستريست
بيدل

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل