Thursday, June 13, 2013

شکسپیر


از دست دادن
امیدی پوچ
و آرزوئی محال
خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است

No comments:

Post a Comment