Thursday, June 13, 2013

شکسپیر


از دست دادن
امیدی پوچ
و آرزوئی محال
خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل