Thursday, June 13, 2013

شکسپیر


عاملیکه
اینگونه زندگی
را بر ما غم انگیز ساخته
پیری و پایان لذتها نیست
بلکه قطع امید است

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل