Friday, June 21, 2013

شريف تبريزي


ز دو ديده ريختنم خون كه نظر كني نكردی     
     به ره تو خاك گشتم كه گذركني نكردي
شريف تبريزي

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل