Thursday, June 27, 2013

بيدل

شبنم درين بهـــــار دليل نشاط نيست
صبحی ست كز وداع چمن گريه ميكند
(بيدل)

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل