Friday, June 28, 2013

حافظنیک‌نامی خـواهی ای‌دل، بابدان صحبت مدار
خودپسندی جان من برهان نادانی بود

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل