Saturday, June 15, 2013

سعدی

بر سر کوی عشق بازاریست 
 که نیارد هزار جان ثمنی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل