Tuesday, June 18, 2013

امیل زولا

اگر حقیقت را خفه هم بکنید
و در زیر خاک هم آن‌را دفن کنید،
باز هم رشد خواهد کرد،
و در خود جمع می‌شود مانند نیروی
انفجاری که روزی منفجر می‌شود
و بدینگونه هرچیزی را که سر
راه آن باشد از بین خواهد برد
امیل زولا


No comments:

Post a Comment