Friday, June 14, 2013

خواجوی کرمانی

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست 
همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما

No comments:

Post a Comment