Sunday, December 1, 2013

بگــــو دانـش ولــی از گــاه بگـذر

بگــــو دانـش ولــی از گــاه بگـذر
قـمـر بـنـویـس لیک از مـاه بگـذر
زبـانـت را بـبـرّد "خـان فـرجـنـگ"
قـبـولـش کُـن و یـا از جــاه بگـذر

No comments:

Post a Comment