Sunday, December 29, 2013

حافظ

غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل
شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد

جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند
در دايره قسمت اوضاع چنين باشد

حافظ

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل