Sunday, December 1, 2013

سهراب سپهری

زندگی درک همین اکنون است !
زندگی شوق رسیدن ...
به همان فردایی است،
که نخواهد آمد ...
تو نه در دیروزی ... و نه در فردایی ،
ظرف امروز پر از بودن توست ... !


سهراب سپهری

No comments:

Post a Comment