Sunday, December 1, 2013

شکست بخشی از زندگیست ...

شکست بخشی از زندگیست ...

اگر شکست نخورید ، نمی آموزید ،
و اگر نیاموزید ، هرگز تغییر نخواهید کرد ... !

No comments:

Post a Comment