Sunday, December 8, 2013

هوشنگ ابتهاج

مروز
نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی، که پس پرده نهان است
گر مرد رهی ؛ غم مخور از دوری و دیری
دانی که رسیدن هنر گام زمان است.

هوشنگ ابتهاج

No comments:

Post a Comment