Tuesday, December 24, 2013

شهريار

ا مشت بسته چشم گشودى در اين جهان
 يعنى بغير حرص و غضب نيست حاليم
 با دست باز روى اخر بزير خاك 
 يعنى ببين كه ميروم و دست خاليم
 شهريار

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل