Thursday, May 15, 2014

ننگتان باد ای اربابان قدرت

ننگتان باد
ای اربابان قدرت

شاید بتوانید کفش های دخترکان شهرم را به یغما ببرید
اما هرگز نمی توانید روح آزادشان را از آن خود کنید
***************************
رنج و عذاب از من
شنگی و شاب از تو
خون جگر از من
موی خضاب از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

کار و تلاش از من
راحت و خواب از تو
کاسه خون از من
تنگ گلاب از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

سوز و گداز از من
عمر دراز از تو
لطف و صفا از من
رنگ و ریا از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

No comments:

Post a Comment