Thursday, May 1, 2014

بیژن ترقی

امشب شده ام مست که مستانه بگریم

بگذار شبی ، گوشه ی میخـــانه بگـــریم


زآن آمده ام مست در این میکده کامشب


بر قـهـقهه ی ســاغــر و پیــمانه بگـــریم


افسانهء دل قصهء پـــر رنــج و ملالیست


بگذار براین قصه و افســـانه بگــــریــــــم


ای عقل ، تـــو برعاشق دیـــوانه بخندی


من نیز به هـــر عاقل و فـــــرزانه بگـریم


طـــفل دل من بــاز تو را می طلبد بــــاز


بگذار بر این طفـــــل ، یتیمانه بگــریـــم


امشب زچه رو در وطن خویش غـــریبم


بگذار در این شهـــر غــــریبانه بگـــریـم


آن طایــر زیبـــــای مـــرا بال ببســــتند


شبها به پرافشــــانی پـروانه بگـــریـم
بیژن ترقی

No comments:

Post a Comment