Friday, May 9, 2014

پائولو کوئلیو

اشکهایی را که وادار به ریختنشان شدم می بخشم
دردها ویاس ها را می بخشم
خیانت هاودوروغ ها را می بخشم
تهمت ها ودسیسه ها را می بخشم
نفرت وتعقیب و آزار را می بخشم
ضربه هایی را که مجروحم کرد می بخشم
رویاهای بربادرفته را می بخشم
امیدهای سقط شده در زهدان را می بخشم
عدوات وبدخواهی را می بخشم

بیداد اجرا شده به نام عدل را می بخشم

خشم و بیرحمی را می بخشم
اهمال و سرزنش را می بخشم
جهان وتمام شر در آن را می بخشم
خودم را هم می بخشم.
باشد که تیره بختی های گذشته دیگر بر قلبم سنگینی نکند.
به جای درد و ندامت ,درک و شفقت را جایگزین می کنم.
به جای طغیان ,موسیقی ویولونم را انتخاب می کنم.
به جای سوگ ,فراموشی را انتخاب می کنم.
به جای انتقام ,پیروزی را انتخاب می کنم
قادر به عشق ورزیدن خواهم بود
فارغ از آنکه در پاسخ به من عشق ورزیده شود.
قادر به دادن ,وقتی هیچ ندارم.
قادر به شادمانه کار کردن ,حتی در میانه ی مشقات.
قادر به دراز کردن دستم ,حتی در اوج تنهایی وتنها ماندگی.
قادر به خشک کردن اشکهایم ,حتی هنگامی که هنوز می گریم.
قادر به باور داشتن ,حتی هنگامی که هیچ کس به من باور ندارد
«پائولو کوئلیو»

No comments:

Post a Comment