Thursday, January 15, 2015

پروانه را شکایتی از جـُـــورِ شمع نیست

چه میکِشم
پروانه را شکایتی از جـُـــورِ شمع نیست
عمریست در هوای تو میسوزم و خوشم

No comments:

Post a Comment