Friday, January 23, 2015

ناله های زار

ناله های زار
به اختیار گِــــــــــــرو بُرد چشم یار از من
که دور از او بِبَرَد گــــــــــریه اختیار از من
به روز حَشــــــــــــــر اگر اختیار با مـا بود
بهشت و هر چه در او از شما و یار از من

سیَــــه تر از سرِ زلف تو روزگار من است
دگر چه خواهد از این بیش روزگــار از من

به تلخکامی از آن دلخوشـم که می ماند
بسی فسانه شیــــــرین به یادگار از من

در انتظار تو بنشستم و سرآمـــــــد عمر
دگر چــــه داری از این بیش انتظار از من

به اختیـــــــــار نمی باختم به خالَش دل
که برده بود حریف اول اختیـــــــــار از من

گذشت کارِ من و یار شهــــــــــریارا لیک
در این میان غزلی ماند شاهـــکار از من

شهریار

No comments:

Post a Comment