Monday, July 18, 2016

اين جهان زندان و ما زندانيان

اين جهان زندان و ما زندانيان
حُفره كٓن زندان و خود را وارهان
با سگان بگذار اين مُردار را
خرد بشكن شيشهء پندار را
مُلكتى كان مى نماند جاودان
اى دلت خُفته! تو آن را خواب دان
-

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل