Thursday, July 14, 2016

میرهوشنگ ابتهاج


زندگی چیست؟ عشق ورزیدن
زندگی را به عشق بخشیدن

زنده است آن كه عشق می‌ورزد
دل و جانش به عشق می‌ارزد 

آدمیزاده را چراغی گیر
روشنایی‌پرست شعله‌پذیر

خویشتن‌سوزی انجمن‌افروز
شب‌نشینی هم آشیانه‌ی روز

آتش این چراغ سحرآمیز
عشق آتش‌نشین آتش‌خیز

آدمی بی زلال این آتش
مشت خاكی‌ست پر كدورت و غش

تنگ و تاری اسیر آب و گل است
صنمی سنگ‌چشم و سنگ‌دل است

امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)

No comments:

Post a Comment