Friday, July 29, 2016

اشغار ناب مولا نای بلخی رومی ....تهیه و ترتیب ...امان ویس


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل