Friday, July 29, 2016

اشعار زرین صوفی عشقری .....تهیه و تربیب ...امان ویس lNo comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل