Saturday, June 1, 2013

شهريار


سالها   تجربه   و   آن همه دنيا گشتن  
  به من آموخت همين يكّه وتنها گشتن
شهريار

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل