Saturday, June 8, 2013

فروغ فرخزاد

لحظه ها را درياب
چشم
فردا
كور است
نه
چراغيست در آن پايان
هر چه از
دور نمايانست
شايد آن نقطه
نوراني
چشم
گرگان بيابانست

فروغ فرخزاد

No comments:

Post a Comment