Tuesday, June 4, 2013

بوعلی سینا


دشمن نقد گذشته نقل گراست       دشمن آینده و نشو ونماست
مدعی گر عقل دارد در سرش       با جدال احسنش دشمن چراست

دشمن نقد گذشته پس گراست       مانده درمانده مرگ و فناست
حکم گردش در حیات روی زمین       کشتن و تبدیل پیکر ها به ماست

No comments:

Post a Comment