Tuesday, June 4, 2013

فردوسی

تنهایی از مرگ ناخوش‌تر است
هرآن‌کس که تنها بود بی‌کس است»

No comments:

Post a Comment