Wednesday, June 5, 2013

دُن ميگوئل رويز

زندگی شبیه رقص است
هر چقدر زمین این رقص بزرگتر باشد
افراد بیشتری خواهند رقصید
برخی افراد وقتی که ریتم عوض شود عصبانی می‌شوند
اما زندگی همیشه در حال دگرگونی‌ست.
دُن ميگوئل رويز


No comments:

Post a Comment