Wednesday, June 5, 2013

آلبرت انیشتین

یک سوالی که همیشه
مرا گیج و آشفته می‌کند
 این است که من دیوانه
 و مجنون شده‌ام یا دیگران؟
 آلبرت انیشتین

A question
That sometimes
 Drives me haz
Am I or are
 The others crazy?
 Albert Einstein


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل