Friday, June 7, 2013

غضب از شعله‌های شیطانی است

غضب از شعله‌های شیطانی است
 عاقبت موجب پشیمانی است

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل