Tuesday, June 4, 2013

گوستاو لوبن

اغلب رهبران
اندیشمند نیستند
 بل‌که مردِ عمل هستند
نام آن‌ها را در فهرست اشخاص
 عصبی
تحریک‌پذیر
و نیمه‌دیوانه‌ای
که به‌مرز جنون رسیده‌اند
می‌توان دید

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل