Saturday, June 8, 2013

صائب تبریزی

به پايان تارسديك شمع صدپروانه مي‌سوزد 
 شعارحسن تمكين،شيوة عشق است بي باكي
صائب تبریزی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل