Saturday, June 8, 2013

صائب تبریزی

بال   پروانه   اگر   پاس  ادب را  مي‌داشت
 شمع  پيراهن  فانوس چرا مي‌ پوشيد
صائب تبریزی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل