Saturday, August 11, 2012

شب و روزعشقری گرمی کَــنم جان

نــدارم روزه گــــر دارم تــرا چه
اگـر سرمست و میخــوارم تراچه
چه باعث داری برمن خورده گیری
به کـارم یــا که بیکــارم تـرا چه
اگــر بــد کار بــاشم یا نیــکو کــار
جـــزا وار و ســزا وارم تـرا چــه
ز افـعالــم تـــرا هــر گـز نپـرسـند
به خـوابـم یـا که بـیـدارم تـرا چـه
در ایـن دنـــیا اگـر خـار و اگــر گـل
بــرای خـویـش مـی کـارم تـرا چـه
به دارایی و نــا داریی خــود ســــاز

نـــدارم خـــیر یــا دارم تــرا چــه

به مــاه روزه گـــرچه نیست جــایز

بــه تــریاک و بـه نــصوارم تــرا چه

پــلو گــر میـخــورم یــا قرص جَـو را

بـه هــر صـــورت به افـطارم ترا چه

شب و روزعشقری گرمی کَــنم جان

بــه حــال خـویش غــمخوارم تـرا چهصوفی عشقری

No comments:

Post a Comment