Sunday, August 12, 2012

گویند بهشت و و حور عین خواهد بود

 
گویند بهشت و و حور عین خواهد بود
وآنجا می  ناب  و  انگبین  خواهد بود
گر ما می  و معشوقه  گزیدیم  چه باک
آخر نه  به  عاقبت  همین  خواهد  بود

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین