Thursday, August 16, 2012

ما شقايق هاي باران خورده ايم

ما شقايق هاي باران خورده ايم
سيلي ناحق فراوان خورده ايم
ساقه احساسمان خشكيده است
زخم ها از تيغ و طوفان خورده ايم
تا چه بوده تاكنون تقصيرمان
تا چه باشد بعد از اين تقديرمان

No comments:

Post a Comment