Thursday, August 2, 2012

با بدان کم نشین که درمانی


با بدان کم نشین که درمانی
خو پذیر است نفس انسانی

طلب صحبت خسان نکنی

تکیه بر عهد ناکسان نکنی


که نکرده است خس وفا با کس

سگ بگاه وفا به ازنا کس


گر رخ ناکسان نبینی به

با خسان هر چه کم نشینی به


زانکه نا کس زدد بد تر باشد

راست خواهی ز بد بد تر باشد


گر چه نیکی بدان کنند بدت

کم کند صحبت بدان خردت


بد، بد است ارچه نیکان باشد

سگ، سگ است ارچه پاسبان باشد


پای در کش ز هم نشینی شان

دیده بر دوز تا نبینی شان


دوستیت مباد با نادان

که بود دوستی اش آفت جان

No comments:

Post a Comment