Sunday, August 5, 2012

همزبانی خویشی و پیوندی است


همزبانی خویشی و پیوندی است
مرد با نامحرمان چون بندی است

ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان


پس زبان محرمی خود دیگر است

همدلی از همزبانی بهتر است


حضرت مولانا

No comments:

Post a Comment