Saturday, August 25, 2012

سنبلستانش بخارا بوستان آن یمن

سنبلستانش بخارا بوستان آن یمن
بودش اندر یورپ، افریقه سرو نسترن

مصر تا رومانیه، از اندلس تا کانتن
نخل باغ یک گلستان بود سرو یک چمن

هندو چینم در کجا شد ترک و ایرانم چه شد؟
اتفاق و اتحاد اهل عرفانم چه شد؟

درنفاقم گر مسلمانیس، ایمانم چه شد؟

شیخ طوطی را بگو، معنی قرآنم چه شد؟

دهقان کابلی

No comments:

Post a Comment